Ankunftsdatum
Abfahrtsdatum
andere Objekte sehen
 1. Hauptseite
 2. Kontakt
 3. Regulamin ośrodka

Regulamin ośrodka

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKACH SIECI SUS TRAVEL

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Ośrodków.

 

 

§ 1

 1. W Ośrodku mogą przebywać osoby posiadające ważne skierowanie wczasowe, bądź opłacony pobyt w Recepcji Ośrodka.
 2. Pokój udostępniany jest na czas przewidziany w dokonanej rezerwacji Gościa.
 3. Do zameldowania w Ośrodku niezbędny jest dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a dla dzieci od lat 7- legitymacja szkolna.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 17.00 do godz. 11.00 następnego dnia.

§ 2

 

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza uzgodnionym okresem należy zgłosić w Recepcji najpóźniej w przeddzień planowanego pierwotnie terminu wyjazdu.                              Ośrodek dołoży wszelkich starań, aby umożliwić przedłużenie pobytu w miarę możliwości.

§ 3

 1. Pokój zostaje udostępniony osobom, które opłaciły pobyt i są w nim zameldowane. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom.
 2. Gość jest zobowiązany do poinformowania recepcji ośrodka o przyjmowaniu Gości niezameldowanych w ośrodku.
 3. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godz. 7:00 - 22.00 tylko i wyłącznie za zgodą Kierownika ośrodka.
 4. W przypadku stwierdzenia przebywania nieuprawnionych osób trzecich w pokoju hotelowym/domku campingowym, kosztami wg cennika zostanie obciążony zameldowany Gość.

§ 4

 1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi pracownikom ośrodka niezwłoczną reakcję.
 2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

a)    warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

b)    zakres usług zgodnie z ofertą i opłatą wniesioną przez Gościa,

c)    bezpieczeństwo posiadanych informacji o Gościu,

d)    wykorzystanie wszelkich danych osobowych tylko w celu wykonania usługi zamówionej przez Gościa, oraz w celach marketingowych prowadzonych przez

       SUS Travel,

e)    profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w ośrodku,

f)     sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyraził takie życzenie.

§ 5

1.   Gość ponosi odpowiedzialność materialną za:

a)   wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe na terenie Ośrodka z jego winy

      lub winy osób odwiedzających go,

b)   za szkody wyrządzone innym Gościom lub Pracownikom, jeżeli doszło do nich w wyniku zawinionego działania,

c)   za działania dzieci z nim przebywających na terenie ośrodka chyba, że opieka nad nimi zostanie powierzona pracownikowi ośrodka.

2.   Wyceny dokonuje kierownik ośrodka – po cenach rynkowych.

§ 6

 1. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka, regulują przepisy

art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 1. Gość zobowiązany jest zawiadomić Recepcję o zaistnieniu szkody, usterki niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, uszkodzenia przedmiotów mających wartość naukową             lub artystyczną oraz innych przedmiotów wartościowych, jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie w miejscu wskazanym przez kierownika ośrodka.
 3. Parkowanie pojazdów mechanicznych może odbywać się wyłącznie na niestrzeżonych miejscach postojowych wyznaczonych do tego celu lub miejscach wskazanych przez pracowników recepcji. Niestrzeżone miejsca postojowe są odpłatne. Brama jest zamknięta w godz. 22:00 - 6:00. Ewentualne przyjazdy

lub wyjazdy w godz. 22:00 - 6:00 należy zgłaszać pracownikom recepcji.

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne i rzeczy w nich pozostawione, znajdujące się na terenie ośrodka zgodnie z przepisem

art. 846 §4 Kodeksu Cywilnego.

§ 7

 1. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.
 2. Uregulowanie to nie ma zastosowania do okazjonalnych imprez organizowanych przez ośrodek dla ogółu Gości.
 3. Organizując imprezy w porze wieczornej ośrodek dołoży starań, aby nie były one uciążliwe dla przebywających Gości.

§ 8

 1. Prosimy o zachowanie należytej staranności w momencie opuszczania pokoju, tj. zamykania okien i drzwi, gaszenia światła, wyłączania urządzeń elektrycznych oraz zakręcania kranów.
 2. Gości ośrodka obowiązuje zakaz wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju, dotyczy to także wynoszenia żywości, naczyń i sztućców                z jadali bez zgody kierownika ośrodka.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, urządzeń grzewczych itp. nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 4. W ośrodkach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA tytoniu /papierosów elektronicznych/ z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.                             Osoba naruszająca ten zakaz /dotyczy budynków/campingów/, w którym przebywają Goście, będzie obciążona kosztami usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
 5. Najmłodsze dzieci mogą korzystać z placu zabaw, bawialni tylko pod opieką dorosłych.
 6. Urządzenia siłowni przeznaczone są dla osób dorosłych.

§ 9

 1. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin albo też w inny sposób zakłócił pobyt innych Gości lub funkcjonowanie ośrodka.
 2. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania zasad obowiązujących w Ośrodku, wczasowicz może być usunięty z ośrodka przez kierownika Ośrodka, bez prawa do zwrotu wniesionych opłat.

§ 10

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa wyjeżdżającego z Ośrodka będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.
 2. W przypadku braku dyspozycji Ośrodek będzie przechowywać te przedmioty nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

§ 11

 1. Dopuszcza się przebywanie psów/kotów w wyznaczonych pokojach/domkach, za odpłatnością dokonaną w Ośrodku.
 2. Psy/koty powinny mieć aktualne szczepienia.
 3. Psy na terenie Ośrodka muszą być prowadzone w kagańcu i na smyczy.
 4. W przypadku zanieczyszczeń terenu przez psa/kota, Właściciel obowiązany jest niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia.
 5. Psy uznane wg. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych za rasy agresywne, nie będą wpuszczane do Ośrodka.

§ 12

 1. Firma SUS TRAVEL  nie zapewnia Gościom ubezpieczenia w trakcie pobytu w Ośrodku. Gość może ubezpieczyć się indywidualnie.

§ 13

 1. Po zakończonym pobycie należy dokonać formalności związanych z opuszczeniem miejsca zakwaterowania w Ośrodku i zdać wcześniej wypożyczony sprzęt.

§ 14

 1. W innych sprawach dotyczących pobytu w Ośrodku, nie wymienionych w niniejszym Regulaminie - decyduje Kierownik Ośrodka.
Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź
z nami na bieżąco

Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen