Data
przyjazdu
Data
wyjazdu
zobacz pozostałe obiekty
  1. Strona główna
  2. Ośrodek
  3. Regulamin ośrodka

Regulamin ośrodka

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Ośrodka

§1

W Ośrodku mogą przebywać osoby posiadające ważne skierowanie wczasowe bądź opłacony pobyt w recepcji Ośrodka.

Pokój udostępniany jest na czas przewidziany w dokonanej rezerwacji Gościa.

Do zameldowania w Ośrodku niezbędny jest dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a dla dzieci od lat 7- legitymacja szkolna.

4. Doba hotelowa trwa od godz. 17 do godz. 11 następnego dnia.

 - 6 . Ewentualne przyjazdy lub wyjazdy tylko i wyłącznie za zgodą Kierownika Ośrodka.

Brama zamykana jest na noc w godz. 22
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne i rzeczy w nich pozostawione, znajdujące się na terenie Ośrodka zgodnie z przepisem art. 846 §4 Kodeksu Cywilnego.

§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza uzgodniony okres należy zgłosić w recepcji najpóźniej w przeddzień planowanego pierwotnie terminu wyjazdu. Ośrodek dołoży wszelkich starań, aby umożliwić przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3

Pokój zostaje udostępniony osobom, które opłaciły pobyt i są w nim zameldowane. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom.

Gość jest zobowiązany do poinformowania recepcje Ośrodka o przyjmowaniu Gości niezameldowanych w Ośrodku.

Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godz. 7

W przypadku stwierdzenia przebywania nieuprawnionych osób trzecich w pokoju hotelowym/domku campingowym, kosztami wg cennika zostanie obciążony zameldowany Gość.

§4

Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi pracownikom Ośrodka na niezwłoczną reakcję.

Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

a)  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

b)  zakres usług zgodnie z ofertą i opłatą wniesioną przez Gościa,

c)  bezpieczeństwo posiadanych informacji o Gościu,

d)  wykorzystanie wszelkich danych osobowych tylko w celu wykonania usługi zamówionej przez Gościa,

e)  profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku,

f)  sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyraził takie życzenie.

§5

1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za:

a)  wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe na terenie Ośrodka z jego winy lub winy osób go odwiedzających,

b)  za szkody wyrządzone innym Gościom lub pracownikom, jeżeli doszło do nich w wyniku zawinionego działania,

c)  za działania dzieci z nim przebywających na terenie Ośrodka chyba, że opieka nad nimi zostanie powierzona pracownikowi Ośrodka.

2. Wyceny dokonuje Kierownik Ośrodka – po cenach rynkowych.

§6

Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka, regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

Gość zobowiązany jest zawiadomić recepcję o zaistnieniu szkody, usterki niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną oraz innych

przedmiotów wartościowych jest ograniczona jeżeli przedmioty te nie zostały oddane na przechowanie w miejscu wskazanym przez Kierownika Ośrodka.

Parkowanie pojazdów mechanicznych może odbywać się wyłącznie na niestrzeżonych miejscach postojowych wyznaczonych do tego celu. Niestrzeżone miejsca postojowe są odpłatne.

§7

Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22

Uregulowanie to nie ma zastosowania do okazjonalnych imprez organizowanych przez Ośrodek dla ogółu Gości.

Organizując imprezy w porze wieczornej Ośrodek dołoży starań, aby nie były one uciążliwe dla przebywających Gości.

§8

Prosimy o zachowanie należytej staranności w momencie opuszczania pokoju tj. zamykania okien i drzwi, gaszenia światła, wyłączania urządzeń elektrycznych oraz zakręcania kranów.

Gości Ośrodka obowiązuje zakaz wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju, dotyczy to także wynoszenia żywości, naczyń i sztućców z jadali bez zgody Kierownika

Ośrodka.

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, urządzeń grzewczych itp. nie stanowiących wyposażenia pokoju.

W Ośrodkach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA tytoniu, papierosów elektronicznych z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych. Osoba naruszająca ten zakaz /dotyczy

budynków/campingów/, w którym przebywają Goście, będzie obciążona kosztami usunięcia nieprzyjemnych zapachów.

Najmłodsze dzieci mogą korzystać z placu zabaw, bawialni tylko pod opieką dorosłych.

Urządzenia siłowni przeznaczone są dla osób dorosłych.

§9

Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania zasad obowiązujących w Ośrodku, wczasowicz może być usunięty z Ośrodka przez Kierownika Ośrodka, bez prawa do zwrotu wniesionych opłat.

§ 1O

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa wyjeżdżającego z Ośrodka będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.

W przypadku braku dyspozycji Ośrodek będzie przechowywać te przedmioty nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

§ 11

Dopuszcza się przebywanie psów/kotów w wyznaczonych pokojach wyłącznie w O.W SUS i w O.W Varsowia pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z recepcją Ośrodka oraz dokonaniem odpłatności za jego pobyt.

W przypadku nie powiadomienia recepcji obiektu zastrzegamy sobie prawo do odmowy przejęcia zwierzęcia.

Psy/koty powinny mieć aktualne szczepienia.

Psy na terenie Ośrodka muszą być prowadzone w kagańcu i na smyczy.

Właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie zwierzęcia w Ośrodku oraz niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przydatku powtarzających się skarg ze strony innych Gości Ośrodek

zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z Ośrodka.

W przypadku zanieczyszczeń terenu przez psa/kota, właściciel zobowiązany jest niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia.

Psy uznane wg. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych za rasy , nie będą wpuszczane do Ośrodka.

§ 12

1. Firma SUS TRAVEL nie zapewnia Gościom ubezpieczenia w trakcie pobytu w Ośrodku. Gość może ubezpieczyć się indywidualnie.

§ 13

1. Po zakończonym pobycie należy dokonać formalności związanych z opuszczeniem miejsca zakwaterowania w Ośrodku i zdać wcześniej wypożyczony sprzęt.

§ 14

1. W innych sprawach dotyczących pobytu w Ośrodku, niewymienionych w niniejszym regulaminie - decyduje Kierownik Ośrodka.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź
z nami na bieżąco

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij